۰۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=3880


فراخوان عمومی جهت شناسایی شرکت مشاور برای انجام طرح جامع و تفصیلی تبلیغات محیطی شهر رفسنجان

اداره روابط عمومی و ارتباطات عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات محیطی ، رسانه و مدیریت جامع تبلیغات در جهت ساماندهی تبلیغات شهری در قالب طرح جامع و تفصیلی بر اساس شرح خدمات مندرج استفاده کند


به گزارش ایستار ،اداره روابط عمومی و ارتباطات عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین
متخصص در امور تبلیغات محیطی ، رسانه و مدیریت جامع تبلیغات در جهت ساماندهی تبلیغات شهری در قالب
طرح جامع و تفصیلی بر اساس شرح خدمات مندرج در متن این فراخوان اقدام نماید، لذا از شرکتهای مشاوره
تبلیغات/ارتباطات که دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی، مهندسی تبلیغات، ابزارهای
ارتباطاتی اطالع رسانی و اجرایی هستند و حداقل در یک شهر سابقه اجرای چنین طرحی در سابقه اجرایی خود
دارند ، دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 20/11/1399 پروپوزال پیشنهادی بر اساس شرح
خدمات، سوابق اجرایی مرتبط به صورت خرد و کالن، تیم اجرایی و برآورد هزینه ، مدارک مرتبط با رتبه پیمان و
زمینه های فنی و مهندسی الزم را به آدرس ذیل ارسال نمایند.
آدرس: خیابان تختی – مقابل استادیوم تختی- شهرداری مرکزی-طبقه اول- اداره روابط عمومی و ارتباطات
عمومی
.برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن34260805-034 تماس حاصل فرمایید.
شرح خدمات
مطالعه، شناخت و تحلیل وضعیت موجود تبلیغات محیطی به همراه تحلیل در نظام های شهری با در نظر گرفتن مقیاس
اثر بخشی
مطالعه و بررسی فنی و سازه ای انواع تابلوهای تبلیغات محیطی موجود و ارائه راهکارهای الزم برای ایمنی بخشی
به سازه های موجود
ظرفیت سنجی، امکان سنجی و ارزیابی پتانسیل های تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر

 • طراحی و پیشنهاد محورهای الگو در راستای طرح تفصیلی شهر
  طراحی و معرفی سازه های جدید تبلیغاتی متناسب با بستر شهری )تحقیق و پژوهش و ارائه مدلهای عملیاتی(
  تدوین استانداردهای ایمنی، حجم، منظر و فضاهای تبلیغاتی در سطح شهر
  معرفی مناسب ترین شیوه های تبلیغاتی با توجه به بستر شهری محل قرارگیری و نیز با در نظر گرفتن شرایط
  بررسی و ارائه راهکار برای ساماندهی و جمع آوری ساختارهای نابهنجار تبلیغاتی
  تدوین طرح توجیهی کاهش هزینه ها و کسب و افزایش درآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =