۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۷

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=10568


آگهي مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین از املاک شهرداری رفسنجان


شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 841مورخ 12/07/1401شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش سه قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در خیابان شهید حیدرپور از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مزایده) مراجعه وتا تاریخ 30/08/1401اقدام و همچنین تا تاریخ 10/09/1401پیشنهادات خود را ارائه نمایند..ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانت نامه بانکی را 2روزقبل ازبازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 16 =