۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۷

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=10620


آگهی مناقصه عمومی اجرای نورپردازی میدان حضرت امام خمینی(ره)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد ،نسبت به اجرای نورپردازی میدان حضرت امام خمینی(ره) ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره 1013 مورخ 02/12/1400 شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به اجرای نورپردازی میدان حضرت امام خمینی(ره) ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران وشرکت های واجد صلاحیت که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد واطلاع ازشرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه تا پایان وقت اداری مورخ 06/09/1401 اسناد را از طریق سامانه مذکور دریافت وهمچنین تاپایان وقت اداری 16/09/1401 پیشنهادات خود را تسلیم سامانه نمایند .ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانتنامه بانکی را 2روز قبل از بازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.(لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یاقبول تمام یاهریک ازپیشنهادات مختار است).
مدت اعتبار پیشنهادات 2ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه دراسناد مناقصه درج شده است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − 1 =